Exam 1

Opioids

naloxone (Narcan)

opioid

hypothermia

malignant hyperthermia

Phase 1

Deep Vein Thrombosis (DVT)

hypoxemia

4

6 to 8 hours

positive feedback

negative feedback

Opioids

naloxone (Narcan)

opioid

hypothermia

malignant hyperthermia

Phase 1

Deep Vein Thrombosis (DVT)

hypoxemia

4

6 to 8 hours

positive feedback

negative feedback