20/7 ( ken )

Might

có thể

wild

adj. /waɪld/ dại, hoang

deduction

sự suy luận, suy diễn

confident

tự tin

fail

(v) thất bại, hỏng, làm saieg: The new printer _____ed to function properly.

frustrating

adj. làm nản lòng,bực bội, làm thất vọng

improve

cải thiện

insecure

bất an, lo lắng

make a mistake

phạm lỗi

negative

tiêu cực

positive

tích cực

suceed

thành công

organise

tổ chức, sắp xếp

probably

hầu như chắc chắn, có khả năng

forget

(v) quêneg: The waiter _____ to bring rolls, anoying the custormer.

miss

nhớ, bỏ lỡ

definite

adj. /dә'finit/ xác định, định rõ, rõ ràng

definitely

chắc chắn

perhaps

có lẽ

Probability

khả năng có thể xảy ra

conservation

sự bảo tồn

damage

Phá huỷ, làm hỏng

environment

môi trường

impact

(n) sự tác động, sự ảnh hưởng; (v) tác động mạnh vàoeg: The story of the presidential scandal had a huge _____ on the public.

pollution

(n) sự ô nhiễmEx: The chemicals have been identified as a source of .....

tourism

ngành du lịch

habitat

môi trường sống

disturb

làm phiền

nest

n., v. /nest/ tổ, ổ; làm tổ

hatch

nở trứng

expert

chuyên gia

sometimes

thỉnh thoảng

frequently = often = usually = always

Thường xuyên, luôn luôn

Once

1 lần

Twice

hai lần

hardly

hầu như không

Rarely = seldom

hiếm khi

regularly

Thường thường