A PLACE YOU WOULD LIKE TO WORK

an interesting experience

Một trải nghiệm thú vị

healthy way of life

Healthy lifestyle

research

Nghiên cứu

high ranking in education

Vị trí xếp hạng cao trong giáo dục

A liveable city

Một thành phố sống được/ một thành phố cũng đáng sống

And what's more

Và còn nữa

multi-cultural challenge

Sự thách thức đa văn hóa

overseas

ở nước ngoài

the community of Vietnamese

Cộng đồng người việt nam

Relatives

Họ hàng

apply for a job

Nộp đơn Tìm một công việc

finish my studies

Kết thúc việc học của tôi

right after

Ngay sau khi

Environmental Resources

Các tài nguyên môi trường

Speciality in university

Chuyên ngành ở đại học

an environmental NGO

1 Tổ chức bảo vệ môi trường phi lợi nhuận

around the world

Trên khắp thế giới

Various

A lot of

foreign countries

Những nước khác/ nước ngoài

the second largest city

Thành phố lớn thứ 2

millions of people

Hàng triệu người