Phrasal verbs " A

act up

không hoạt động tốt, hỏng

add up sth

tính tổng

add up

có ý nghĩa

ask sb out

mời ai đi chơi

ask sb over

mời đến chơi nhà