lesson 13 parr 2

give sb feedback

nhận xét bài làm

make out one's case

chứng tỏ là mình đúng, lập luận có sức thuyết phục

put the case that

cứ cho rằng là, giả dụ

put the case for sb

bênh vực ai, bào chữa cho ai

state one's case

trình bày lí lẽ của mình

have a good case

có chứng cớ là mình đúng

it is not the case

không phải như thế

have a lesson

học bài

do a degree / diploma = study for / take a degree

học lấy bằng

call (bring) st to mind

nhớ lại một cái gì

keep one's mind on doing sth

chuyên tâm làm điều gì

give one's mind to st

chuyên tâm vào điều gì

mind one's step

thận trọng

to be of one's mind

đồng ý, nhất trí với ai

be out of one's mind

mất trí

prey on someone's mind

giày vò tâm trí ai