UNIT 2: Mental and physical development

abstract

trừu tượng

rebellious

nổi loạn

tolerant

khoan dung

crisis

khủng hoảng

infinity

vô cực

steady

vững chắc

grasp

sự hiểu biết

infancy

thời thơ ấu

respective

tương ứng

intend

dự định

milestone

cột mốc

forced

ép buộc

shoelace

dây giày

impact

tác động

mimic

bắt chước

crawl

mental

tinh thần

ability

khả năng

concept

khái niệm

strategy

chiến lược

hypothetically

Theo giả thuyết

phase

giai đoạn

infant

trẻ sơ sinh

tend

có xu hướng

spontaneously

tự nhiên

associate

liên kết

responsible

có trách nhiệm

indulgent

nuông chiều

in term of

về mặt

clumsy

vụng về

petrol

xăng dầu

typical

tiêu biểu

spurt

sự bộc phát

rebel

nổi loạn

enormous

to lớn

adolescent

thanh thiếu niên

unparalleled

vô song

significant

có ý nghĩa

mature

trưởng thành

crucial

quan trọng

consequence

hậu quả

cognitive

nhận thức

conscious

có ý thức

sensitive

nhạy cảm

adolescence

tuổi vị thành niên

transition

chuyển đổi

expect

mong đợi

tantrum

cơn thịnh nộ

data

dữ liệu

statistic

thống kê

stable

ổn định

stability

sự ổn định

migrant

người di cư

keep an open mind

nghĩ thoáng ra

bear in mind

ghi nhớ

have something in mind

có ý tưởng

have something on your mind

lo lắng

my mind went blank

không thể nhớ ra

it slipped my mind

quên mất rồi

put your mind at ease

đừng lo lắng quá

broaden the mind

increase your knowledge

ease

làm dịu

broad

rộng

broaden

mở rộng

slip

trượt