excersie 9

settle

hình thành khắp trái đất

proof

bằng chứng

eventually

cuối cùng

absolute

xác thực

go a long way

góp phần

exeavate

khai quật

samples

mẫu

carbon dating

phương pháp xác định niên đại bằng carbon

skeptical

hoài nghi

Alleviatae

dịu đi

crucial

quan trọng

element

nguyên tố

Crust

vỏ

meteorite

thiên thạch

Hypothesis

giả thuyết

turn into

biến thành

reptiles

loài bò sát