vocabulary 18/8/2022

extended

mở rộng

generation

thế hệ

crowd

đám đông

excitement

sự phấn khích

effective

hiệu quả

profitable

(adj) có lợi, sinh lãi

encourage

khuyến khích

sunlight

ánh sáng mặt trời

sunset

hoàng hôn

count on

tin cậy vào, dựa vào

ban

cấm

arrangement

sự sắp xếp

debate

tranh luận

camouflage

ngụy trang

commercial

thương mại