onderwijssysteem

de basisschool

die Grundschule

het voortgezet onderwijs

die Sekundarstufe (I+II)

verschillend

unterschiedlich

het atheneum

das neusprachige Gymnasium

het lesprogramma

das Unterrichtsprogramm

het examen

das Examen, die Prüfung

de vervolgopleiding

die Zusatzausbildung; die anschließende Ausbildung

duren

dauern

na de basisschool volgt

nach der Grundschule folgt

het cijfer

die (Schul-)note

twee typen/ types

zwei Formen

zelf kiezen

selbst wählen

het basisonderwijs

die Primarstufe

behalen

erreichen

promoveren

promovieren

later

später

kunt u vergelijken met

können Sie vergleichen mit

duurt niet ... maar

dauert nicht ... aber

een onderscheiding tussen ... kennen wij nieteinen Unterschied zwischen ... kennen wir nicht

...

duurt tussen ... en ... jaar

dauert zwischen ... und ... Jahre

onderscheiden, onderscheden

unterscheiden, unterschieden

doorgaan

weitermachen

het diploma

das Zeugnis

dat hebben ... niet

das haben ... nicht

in tegenstelling tot ...

im Gegensatz zu ...

anders als ...

anders als ...

evenals

genauso wie

zowel ... als ook ...

sowohl ... als auch ...

he vak / de vakken

das Fach / die Fächer

leerplichtig

schulpflichtig

succesvol

erfolgreich

afronden

abschließen/ absolvieren