6. 30 từ

qualified

đủ tiêu chuẩn

reduce

giảm

perfectly

một cách hoàn hảo

activity

hoạt động

considerably

một cách đáng kể

close

gần

refund

hoàn tiền

experience

kinh nghiệm

exhibit

triển lãm

negotiate

đàm phán

quality

chất lượng

value

giá trị

request

yêu cầu

suggest

đề xuất

finding

kết quả

symptom

triệu chứng

financial

thuộc về tài chính

rightly

đương nhiên

specialist

chuyên gia

place

địa điểm

client

khách hàng

support

ủng hộ

estimate

ước tính

seating

chỗ ngồi

reminder

lời nhắc nhở

latest

mới nhất

receipt

biên lai

block

ngăn chặn

recreational

thuộc giải trí

throw away

vứt đi