từ mới💙

prairie

thảo nguyên

precautionary

phòng ngừa, đề phòng

precaution

sự phòng ngừa, sự đề phòng

probability

sự có thể có, xác suất

Radiation

phóng xạ