Focus 4.1

be snowed under

być zawalonym pracą

break into the job market

dostać się na rynek pracy

brush up on one's skills

odświeżyć swoje umiejętności

counter-productive

przynoszący efekt odwrotny do zamierzonego

cover the expenses

pokryć wydatki

dedication

poświęcenie, oddanie

do a short-term placement

odbyć krótkoterminową praktykę

do an unpaid internship

odbyć nieodpłatny staż

employ

zatrudnić

employer

pracodawca

employment

zatrudnienie

entry-level job

pierwsza praca

figure

pomyśleć sobie

gain hands-on experience

zyskać (praktyczne) doświadczenie

get a financial incentive

uzyskać zachętę finansową

get a pension

otrzymać emeryturę

get a rise

dostać podwyżkę

get on the first rung of the ladder

wejść na pierwszy szczebel drabiny kariery zawodowej

get one's foot in the door

ustawić się, dobrze zacząć (w nowej pracy)

get perks

uzyskać dodatkowe korzyści

have the guts to do sth

mieć odwagę, by coś zrobić

hit the ground running

z miejsca zacząć odnosić sukcesy

intern

stażysta/stażystka

intern

odbywać staż

interview

rozmowa kwalifikacyjna

irreplaceable

niezastąpiony

jump-start one's career

z impetem rozpocząć karierę zawodową