Part 7

Dispose of piles

Loại bỏ đống

Confidential

bí mật

shredding

băm nhỏ

Conveniently

thuận tiện

Municipal parking garage

Nhà đậu xe thành phố

bank statement

bản sao kê

Tax

thuế

The spot

ngay lập tức

Private

riêng tư

Ways

cách

Promote

quảng bá, thúc đẩy

Notify

thông báo

A due date

ngày hết hạn

Recent stay

Lưu trú gần đây

Exceptional

đặc biệt

Raffle

xổ số

Complimentary

miễn phí

Renew

gia hạn

Prize

giải thưởng

Standard

tiêu chuẩn

Premium

cao cấp

Around the clock

Mọi lúc

Facility

cơ sở

Monitored

theo dõi

Gate

cổng

Release

phát hành

Percent

phần trăm

Rental

tiền thuê

Accompanied

đi cùng

Identification

chứng minh thư

Guard

bảo vể