Ngày 16

deposit

tiền gửi

contain

chứa

content

nội dung

proof

bằng chứng

affect

ảnh hưởng

recognize

nhìn nhận

represent

đại diện

transfer

chuyển khoản

anniversary

ngày kỹ niệm

automatically

tự động

capacity

sức chứa

destination

nơi đến

grant

trợ cấp

publish

(v) công bố, ban bố; xuất bản

accompany

đồng hành

economic

thuộc kinh tế

extremely

cực kỳ

institution

tổ chức

accurate

chính xác

compete

cạnh tranh