Unit 18: Workplaces - Pre-Starters 2

Police station

sở cảnh sát

Post office

bưu điện

School

trường học

You are a good student in the school

Bạn là một học sinh tốt ở trong trường.

Fire station

Trạm cứu hoả

Supermarket

siêu thị

She is at the supermarket.

cô ấy đang ở trong siêu thị

Hospital

bệnh viện

He works at the police station.

sở cảnh sát