Part 6:

attend

tham dự

organization

cơ quan, tổ chức

scouts

người do thám, trinh thám

guides

người hướng dẫn

survey

khảo sát

portable

cầm tay

elderly

người già

concern

lo lắng

leisure

thời gian rỗi

rehearsing

tập luyện

get together

gặp nhau