U2: URBANIZATION (1)

industrialization

Sự công nghiệp hoá

accelerate

tăng tốc

in anticipation of something

để dành cho, để đề phòng, lường trước

urbanization

sự đô thị hóa

pressurize

nén, gây áp lực

result in

dẫn đến

sanitation

điều kiện vệ sinh

irrigation

sự tưới tiêu

slum

(n) khu nhà ổ chuột