Unit 5 - book 2- I cut the cheese

admit, confess

thừa nhận, thú nhận

pressure

áp lực

absorb, take in

hấp thụ

harmful, dangerous

có hại

release

làm bay ra, làm thoát ra

delay

trì hoãn

face up to, confront, boldly meet

đương đầu, đối mặt

have something to do with, be connected with, be related to

có liên quan đến

sooner or later, sometime in the future, eventually

không sớm thì muộn