18/8 lifestyle

Aspect

(n) khía cạnh, mặt, diện mạoeg: The _____ of HMOs that people most dislike is the lack of personal service.

attitude

Thái độ

achieve a balance

Đạt trạng thái cân bằng

Desire

to want

Disappointment

Thất vọng

Fulfillment

Hoàn thành

insight

Hiểu biết thấy đáo

Optimist

Người lạc quan

Pessimist

Người bi quan

Pressure

Áp lực

Risk-taker

(n) người thích mạo hiểm- A person who takes risks:eg: Brunel was a risk-taker who wanted to try new things

Self-expression

Tự thể hiện