Ricardo

Översikt Ricardo

Skillnader i teknologi → skillnader i arbetsproduktivitet → skillnader i varupris → incitament för handel

Arbetsåtgång

Hur många arbetare/timmar krävs för att producera en enhet? aLX

Arbetsproduktivitet

Hur många enheter kan en arbetare tillverka? 1/aLX

Relativ arbetsproduktivitet

Hur mycket mer/mindre effektivt är landet på att producera en vara relativt utlandet? (1/aLX) / (1/a*LX) → a*LX / aLX

Absolut fördel

lägst arbetsåtgång i produktionen av en vara

Komparativ fördel

lägst alternativkostnad i produktionen

Alternativkostnad

hur många enheter av en vara vi måste offra för att producera ytterligare en enhet av den andra.

Produktionsmöjlighetskurva Ricardo

Kurvan visar produktionsmöjligheter med våra begränsade resurser. Rak eftersom en produktionsfaktor och konstant skalavkastning. Lutningen visar alternativkostnaden.

Produktionsrestriktion

aLXQX+aLYQY=L

Lön ricardo

wX=PX/aLX

Relativpris i autarki

I en autarki där båda varor efterfrågas och det råder perfekt konkurrens, kommer lönerna utjämnas då arbetarna flyttar till sektorn med högst lön, tills wX=wY → PX/aLX = PY/aLY→ PX/PY= aLX/aLYDvs, i en autarki är en varas relativpris lika med dess alternativkostnad.OBS! vid perfekt konkurrens och arbetskraftsrörlighet

Konsumtionsmöjlighetskurva

Handel ger utökade konsumtionsmöjligheter pga specialisering och indirekt produktion. Illustreras med en konsumtionsmöjlighetskurva vars lutning är relativpriset för varan på x-axeln i termer av varan på y-axeln.

Världsmarknadspris

För att båda länder ska tjäna på handel krävs att båda specialiserar sig och därmed får utökade konsumtionsmöjligheter. Det sker när relativt VMP hamnar mellan varje lands alternativkostnad för varan.Villkor: aLX / aLY < PLX / PLY < aLX / aLY

Handelsmönster vid flera varor

Produktionen sker där den är billigast.H producerar när: w x aLi <w x aLi → aLi / aLi > w/wF producerar när: w x aLi >w x aLi → aLi / aLi > w/wDvs, när Homes relativa produktiviteten (H/F) är större än relativlönen, producerar de varan.

Varför ser vi sällan extrem specialisering trots komparativa fördelar?

- Förekomst av mer än 1 produktionsfaktor minskar tendensen- Protektionism → länder vill skydda inhemsk industri- Höga transportkostnader → självförsörjning- Non traded goods → varor kan inte transporteras

Kritik Ricardo

- Ser sällan extrem specialisering- Antar att alla tar del av handelsvinsterna och beaktar inte inkomstfördelningseffekter- Beaktar inte skillnader i resurstillgång eller SDF som handelsorsaker- Kan ej förklara modern global handel