unit 4

monday

thứ hai/ˈmʌn.deɪ/

tuesday

thứ ba/ˈtjuːz.deɪ/

wednesday

thứ tư/ˈwenz.deɪ/

Thursday

tứ năm

friday

thứ sáu/ˈfraɪ.deɪ/

saturday

thứ bảy/ˈsæt̬.ɚ.deɪ/

sunday

chủ nhật/ˈsʌn.deɪ/

January

Tháng 1 (/ˈdʒæn.ju.ə.ri/)

February

Tháng 2 /ˈfebrueri/

March

tháng 3/mɑːtʃ/

April

Tháng 4 /ˈeɪprəl/

May

tháng 5/meɪ/

June

Tháng 6 /dʒuːn/

July

Tháng 7 /dʒuˈlaɪ/

August

tháng 8 /ɔːˈɡʌst/

September

tháng chín

October

Tháng 10 (/ɒkˈtəʊ.bər/)

November

tháng mười một

December

tháng 12