18/8/2022

une exposition

triển lãm

la tâche

nhiệm vụ/ task

courant (e)

phổ biến/ thông thường

le boulot

công việc

un ordre

thứ tự theo quy tắt/ sự ra lệnh/ sự gọi món

(être) ravi de

vui mừng vi

le sondage

khảo sát

citer

trích dẫn/ nêu tên

la monnaie

tiền thối

garder

giữ/ chăm sóc

s'allonger

nằm xuống

se débrouiller

tự quản lý/ xoay sở