Frans module 2

ik neem de telefoon op

je décroche

AXA, goeiendag, Paul Janssens aan de telefoon

AXA, bonjour, PJ à appareil

Wat kan ik voor u doen?

Que puis-je faire pour vous?

ik bel u in verband met

Je vous appelle concernant ...

Ik zou graag spreken met

Je voudrais parler à

zou u mij kunnen doorverbinden met

pourriez-vous me passer

Wie heb ik aan de lijn?

C'est de la part de qui?

Kan u uw naam / de naam van uw bedrijf herhalen / spellen, a.u.b.?

Pourriez-vous répéter / épeler votre nom/ le nom de votre société, s'il vous plaît?

herhalen

répéter

spellen

épeler

ik geef u collega/ dienst door

je passe un collègue / un service

Een ogenblik a.u.b., ik geef hem/haar door.

Un instant s'il vous plaît, je vous le/la passe.

blijf aan de lijn

ne quittez pas

Ik geef u de dienst boekhouding door

Je vous passe le service comptabilité

een ogenblik

un instant

Een ogenblik, even kijken of ik meneer/mevrouw ... kan bereiken.

un instant je vais voir si je peux joindre monsieur/madame

de collega is niet beschikbaar

le collègue n'est pas disponible

X is in vergadering

X est en réunion

X is op verplaatsing

... X est en déplacement

X is op zakenreis

X est en voyage d'affaires

X is niet beschikbaar op dit moment

... X n'est pas disponible en ce moment

X is op verlof

... X est en congé

X is afwezig

X est absent

de lijn is bezet

la ligne est occupée

ik laat een bericht achter

je laisse un message

Wilt u een boodschap achterlaten?

Voulez-vous laisser un message?

Wilt u uw gegevens achterlaten?

Voulez-vous laisser vos coordonnées?

Wilt u later terugbellen?

Voulez-vous rappeler plus tard?

de lijn is slecht

la ligne est mauvaise

het spijt me, ik hoor u heel slecht

Je regrette, ... je vous entends très mal.

het spijt me, de lijn is slecht

Je regrette, la ligne est mauvaise.

het spijt me, maar ik denk dat u zich van nummer heeft vergist

je regrette mais je crois que vous vous êtes trompé de numéro

ik hang beleefd op

je raccroche poliment

Bedankt om te bellen

Merci d'avoir appelé

voor u hetzelfde

pareillement

graag gedaan

je vous en prie

een antwoordapparaat

un répondeur

Bedankt om een boodschap in te spreken op mijn antwoordapparaat.

merci de laisser un message sur mon répondeur

een voicemail

une messagerie vocale

Met Jean Plantu van het bedrijf Alcor.

Ici Jean Plantu de l'entreprise Alcor.

Kunt u me terugbellen op het nummer 0033 1 44 78?

pouvez-vous me rappeler au 0033 1 44 78?

Ik herhaal: 014 81 54 48.

Je répète: 014 81 54 48.

het is dringend

c'est urgent

Kunt u me dringend terugbellen?

Pouvez-vous me rappeler d'urgence?

Dank u en tot ziens.

Merci et au revoir.

een afspraak maken

prendre rendez-vous

ik zou graag een afspraak maken met u

Je voudrais prendre rendez-vous.

ik zou graag een afspraak vastleggen met de directeur

je voudrais fixer un rendez-vous avec le directeur

op welke dag(en) bent u beschikbaar

Quel(s) jour(s) êtes-vous disponible?

Op 1 april, past dat voor u?

Est-ce que le premier avril vous convient?

ik ben afwezig

je suis absent

met verlof

en congé

in vergadering

en réunion

op verplaatsing

en déplacement

op zakenreis

en voyage d'affaires

Op 4 augustus ben ik beschikbaar de hele dag/in de namiddag/in de ochtend.

Le 4 août je suis disponible toute la journée / l'après-midi / le matin

5 maart past mij

Le 5 mars me convient

dat past mij

ça me convient

afgesproken

entendu

Ik zal de datum en het uur per mail bevestigen

Je vous confirmerai la date et l'heure par mail.

Ik bevestig onze afspraak van 5 april om 10 uur in onze kantoren.

je confirme notre rendez-vous du 5 avril à 10h dans nos bureaux

Ik maak een afspraak met u om 10 uur.

Je vous donne rendez-vous à 10h.

Ik zou de afspraak willen annuleren.

Je voudrais annuler le rendez-vous.

Ik zou de afspraak willen verplaatsen/uitstellen.

Je voudrais reporter/remettre le rendez-vous.

uitstellen

reporter

verplaatsen

remettre

een feestdag

un jour férié

een werkdag

un jour ouvrable

ik organiseer een vergadering

J'organise une réunion.

Ik neem deel aan een conferentie.

Je participe à une conférence.

nieuwsjaarsdag

Le jour de l'an

Pasen

Pâques

dag van de arbeid

la fête du travail

wapenstilstand

l'armistice

Onze-Lieve-Heer Hemelvaart

l'Ascension

Pinksteren

la Pentecôte

nationale feestdag

la fête nationale

Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

l'Assomption

Allerheilingen

la Toussaint

Kerstmis

Noël

Paasmaandag

Lundi de Pâques

Pinkstermaandag

le lundi de Pentecôte