Phần 1

head

đầu /hed/

forehead

trán /ˈfɔːrhed/

Temples

Thái dương /'templz/

hair

Tóc /heə/

eyes

đôi mắt

eyebrow

/ˈaɪ.braʊ/ lông mày

eyelid

/ˈaɪ.lɪd/ mi mắt

eyelashes

ˈaɪ.læʃis/ lông mi

nose

/nouz/ mũi

nostril

/ˈnɒs.trəl/ Lỗ mũi

cheek

/´tʃi:k/ má

ear

/iə/ tai

cheekbone

gò má

chin

/tʃin/ cằm

jaw

(Do:) hàm, quai hàm

mouth

/mauθ - mauð/ miệng

lip

/lip/ môi

tongue

/tʌη/ lưỡi

teeth

răng