katakana

e

ta

Na

no

ko

to

ne

fu

me

yu

Ra