phrases

I understand little Chinese

Wǒ dǒng yīdiǎn zhōngwén

I am learning Chinese

wǒ xuéxí zhōngwén

We are missionaries of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

Wǒmen shì Yēsū Jīdū Hòuqí Shèngtú Jiàohuì de chuánjiàoshì.

I am from Texas

wǒ lái zi dè kèsàsī zhōu

where are you from?

Nǐ cóng nǎlǐ lái?

what is your name?

Nǐ jiào shénme míngzi?

what do you like to do?

Nǐ xǐhuān zuò shénme?

pleased to meet you

Hěn gāoxìng rènshí nǐ