Chinese 2 lesson 11

hồng- red

chá - tea

還是

hái shì - or

hái - also, still

lǚ - green

服務員

fúwùyuánwaiter; attendant

zuò- to sit

小姐

xiǎo jiě-

先生

Xiānshēng- mister

Xiān- first

Hē- drink

Bēi- cup

Bīng- ice

Píng- bottle

可樂

kělè - cola

mian - noodles

餃子

jiǎozi - dumpling

Pán- plate

chǎo- to stir fry

Shì- ten

點菜

diǎncài - to order food

diǎn - to order

Wǎn- bowl

Tāng- soup

shuāng - pair

筷子

Kuàizi- chopstick