hp 6.24

和煦

hé xùwarm / genial

率领

shuài lǐngto lead / to command / to head

shūsudden / abrupt

誊写

téng xiěto transcribe / to make a fair copy

炽烈

chì lièburning fiercely / flaming / blazing