ครูสมศรี 5

seem to

ดูเหมือนว่า

appear to

ดูเหมือนว่า

likely to

ดูเหมือนว่า

seem to, appear to, likely to

ดูเหมือนว่า

self-assured

ที่มั่นใจตัวเอง

self-confident

ที่มั่นใจตัวเอง

self-assured, self-confident

ที่มั่นใจตัวเอง

self-esteem, self-respect

ความเคารพตัวเอง

self-esteem

ความเคารพตัวเอง

self-respect

ความเคารพตัวเอง

self-sustaining

ที่พึ่งตนเองได้

self-sufficient

ที่พึ่งตัวเองได้

sentimental

ที่อ่อนไหว