Topic 2: 2nd most frequent

point out

chỉ ra, nói ra (thông tin)

so far

cho đến nay, đến bây giờ

work on

tiếp tục làm việc, dành thời gian làm gì

as long as (only if)

miễn là

that is

nghĩa là, cái mà

as a result

kết quả là

in addition

thêm vào đó, ngoài ra

You see

Bạn thấy đó

long term

trường kì, một thời gian dài

as soon as

ngay khi

all right

được rồi

go through

trải qua, đi qua

the latter

cái sau, người sau

take over

đảm nhận

call for

đòi hỏi

a range of

một loạt các

on my own

tự làm lấy

a great deal

rất nhiều, rất lớn

seek to

tìm kiếm

think about

nghĩ về

subject to

phụ thuộc, bị

manage to

xoay xở để

find out

tìm ra, phát hiện ra

result in

dẫn đến, gây nên; cuối cùng thì

apart from

ngoài ra, ngoại trừ

after all

cuối cùng, sau hết, rốt cuộc, xét cho cùng

a couple of

một vài, một số

in particular

đặc biệt, cụ thể

futher

hơn nữa, nữa

on the other hand

Mặt khác, trái lại

look like

trông giống như, có vẻ như

or two

Hoặc (hơn 1 chút)

expected to

nên, đáng lẽ nên

to do with

liên quan tới

go out

thông báo, đi ra ngoài, phát hành

on the way

trên đường đi

as though

như thể là