FREE TIME (2)

cards

chơi bài

flower arranging

cắm hoa

I make my own clothes

may quần áo

I spend time with friends

tôi dành thời gian với bạn bè

I collect things

sưu tầm cái gì đó