beleid (les 2) de PO als deel van de organisatie

Organisatie

Een samenwerkingsverband tussen meerdere personen om een specifiek doel te bereiken. In voorzieningen staan deze doelen omschreven als missie en visie.Vaak zijn de missie en visie aangevuld met de waarden van de voorziening.

Missie

Is de bestaansgrond voor de voorziening. Ze omschrijft wat de opdracht is en bepaalt mee de identiteit van de voorziening. Het is een stabiel gegeven en blijft ongewijzigd. Hierbij horen ook de waarden.Geeft antwoord op bijv. wie zijn we? Wat doen we? Wat is onze doelgroep?...

Waarden

Geven richting aan het gedrag van iedereen die deel uitmaakt van de organisatie. Bepalen hoe de organisatie haar opdracht zal uitvoeren. Ze zijn ook richtinggevend de manier waarop wordt omgegaan met stakeholders.

Visie

Concretiseert het toekomstbeeld van de voorziening en geeft antwoord op de vragen als: wat willen we zijn? Wat zijn onze lange termijn ambities? Wat willen we bereiken? ... Meestal opgesteld voor een bepaalde periode. Heeft impact op de strategie (brede doelen) en doelstellingen (meetbare resultaten die de voorziening wil bereiken).

Opdrachtverklaring

Bepaalde doelen dat een organisatie wil bereiken. Het zorgt voor samenhang tss de taken en doelen in de organisatie.De visie, missie en waarden maken deel uit hiervan en het heeft 5 functies :1 Kadergevende functie2 Onderscheidende functie3 Evaluerende functie4 Motiverende functie 5 Cultuurvormende functie

Kadergevende functie

Deze opdrachtverklaring zorgt voor de samenhang tss de doelen en taken in de organisatie en helpt ze om prioriteiten te stellen.

Onderscheidende functie

Deze opdrachtverklaring geeft de voorziening een duidelijk imago tav andere voorzieningen en de ruimere omgeving

Evaluerende functie

Deze opdrachtverklaring is een toetssteen waarmee de organisatie haar werking, beslissingen en gedrag kan evalueren.

Motiverende functie

Doordat de missie, visie en waarden aansluit bij de waarden van de medewerkers, werkt de opdrachtverklaring motiverend.

Organisatiestructuur

Als een organisatie haar doelen (opdrachtverklaring) wil bereiken, moet ze taken verdelen. Synoniem voor taakverdeling . Het kan verschillende vormen aannemen en hangt af van de ondernemingsvorm vd voorziening en van keuzes die het management maakt.

VZW (vereniging zonder winstoogmerk)

Een voorbeeld van een ondernemingsvorm, moet minstens 3 bestuurders hebben. Het is een groep personen die een belangeloos doel nastreeft, bijv. HV organiseren voor kinderen m/e beperking. Het bestaat uit min. 2 personen ofwel leden en zijn initiatiefnemers hiervan. Zij zetelen in de algemene vergadering. Is een van de meest gekozen ondernemingsvorm in onze werkveld.

IVZW's

Dit zijn internationale vzw's met een internationaal sociaal doel.

Statuten

Te vergelijken met een 'grondwet voor de vzw'

Algemene vergadering

#NAME?

Bestuursorgaan

0

Dagelijks bestuur

0

Feitelijke vereniging

Net zoals een vzw is dit een overeenkomst tussen twee of meerdere personen. Het streeft een belangeloos doel na door activiteiten te organiseren om dit doel te bereiken. Net zoals de vzw mag het geen winst uitkeren. Verschil m vzw = hier geen sprake van rechtspersoonlijkheid, geen contract en geen juridisch statuut (organisatiestructuur)

Stichting

Gelijkenissen met vzw:- Een belangeloos doel nastreeft- Geen winst mag uitkeren aan stichters/bestuursleden- Heeft een rechtspersoonlijkheidHet verschil met de vzw:- mag opgericht worden door slechts 1 persoon. - heeft enkel een bestuursorgaan en geen algemene vergadering- In de praktijk start het vaak met inbreng van een startkapitaal door een stichter. Een vzw start meestal zonder startkapitaal van de leden.

Vennootschap

Voorbeeld van een ondernemingsvorm. Verschil met VZW = Ze hebben een commercieel doel. Het basisidee is dat oprichters een aandeel hebben in de .... Als er winst wordt geboekt, ontvangen de oprichters deze winst (winstuitkering). In geval van financiële problemen, zijn zij aansprakelijk (rechtspersoonlijkheid) en niet de vennoten zelf. Kan door 1 of meerdere personen opgericht worden.

Eenmanszaak

Dit is opgericht door 1 persoon. Betekend dat de onderneming geen rechtspersoonlijkheid heeft, persoon is onbeperkt aansprakelijk voor de daden en mogelijke financiële verliezen vd zaak.

Organigram

Het omschrijft de verschillende functies in de organisatie en de wijze waarop deze functies zich tov elkaar verhouden.De visuele weergave van de organisatiestructuur van de voorziening.

Functie

Een geheel van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Lijnstructuur

Hierbij is er 1 leidinggevende die rechtsreeks verantwoordelijk is voor alle medewerkers en facetten van de organisatie.In kleine organisaties is dit handig, maar legt veel druk op de directeur vd voorziening.

Staforganisatie

Hier neemt een ..medewerker taken over van de leidinggevende. Hij kan ook de leidinggevende advies verlenen. De leidinggevende blijft wel verantwoordelijk en neemt beslissingen.

Collegiale organisatiestructuur

Hier zijn er meerdere leidinggevende die gelijkwaardig zijn. Voordeel = steun en minder kwetsbaar in de voorziening. Nadeel = besluitvaardigheid kan vertragen als er verschillende visies zijn.Ook kan het voor sommige medewerkers onduidelijkheid zorgen. Het is moeilijker voor hen om te achterhalen bij wie ze voor een vraag terecht kunnen.

Functionele organisatiestructuur

Hier is er een algemene directeur die de eindverantwoordelijkheid heeft in combinatie met directeurs die een verantwoordelijkheid dragen met specifieke functies in de organisatie. Kenmerkend is dat de directeurs impact en verantwoordelijkheid hebben op de hele voorziening. En niet enkel over hun afdeling! (= belangrijk verschil met de divisionele organisatiestructuur)

Divisionele organisatiestructuur

Dit is meestal handig voor grote organisaties. Het bouwt verder op de functionele organisatiestructuur. Er zijn hier enkele functionele afdelingen, met functionele directeurs die verantwoordelijkheid dragen voor de hele voorziening. Daarnaast zijn er ook divisies (= afscheiding in de organisaties) die meer autonoom werkt en die instaat voor een afgebakend takenpakket. De directeur hier heeft enkel verantwoordelijkheid voor zijn divisie, en niet over de gehele organisatie.Divisies op basis van geografie of dienstverlening

Processen

Verwijst naar de manier waarop mensen in de organisatie doelen bereiken. Een opeenvolging van activiteiten. (vb. intakeprocedure v/e voorziening)

HR-dienst (Human Resources)

Ofwel 'personeelsdienst' Is verantwoordelijk voor de human resources in de organisatie of voor het human resource management. Een van de hoofdopdrachten is de relatie tussen werkgever en werknemer verbeteren en een klimaat van vertrouwen creëren.

Personeelsdienst

In sommige organisaties is er een HR-dienst, in andere organisaties gebruikt men de term ... Soms gebruikt men de termen door elkaar. Dit hangt ook samen met de visie van de organisatie. Deze term wordt meer en meer gebruikt en vervangen door de term HR-dienst.

Profit sector

Hier vormen de financiële resultaten en winstuitkering de belangrijkste drijfveer voor voorzieningen. Hebben sociale doelstellingen, maar deze zijn niet de bestaansreden voor de profit-voorziening. Ze overleven op basis vd inkomsten die ze generen op de markt.

Non-prof sector

Voorzieningen worden enkel gedreven door sociale of maatschappelijke doelen. Zo'n organisaties zijn dus niet uit op financiële winsten en keren geen winst uit. Ze ontvangen subsidies van de overheid of overleven door giften.

Social-profit sector

Wijst op een nieuwe visie op voorzieningen in de sociale sector en bekritiseert het onderscheid tss de profit en non-profit sector.

Private sector

Een voorzieing waarvan het initiatief niet bij de overheid ligt. Z zijn niet afhankelijk van de overheid voor hun activiteiten. (vb. Violett, Armonea)

Publieke sector

Bestaat uit voorzieningen waarbij het initiatief wel bij de overheid ligt. Ze maken dus deel uit van een overheid. (vb. de GI, Vlaamse detentiecentrum, OCMW)

Semi-publieke sector

Gemengde initiatieven die privaat zijn, maar voor hun bestaan sterk afhangen van overheidssubsidie en richtlijnen van de overheid. Deze vorm is kenmerkend voor de Belgische welvaarsstaat.Vb: de Vertrouwenscentra voor kindermishandeling zijn private voorzieningen. Ze hangen voor hun werking echter af van subsidies en het wettelijk kader vd overheid.