17/08/2022

at a later date

sau này, về sau

you have my full attention

...

Let's not watse each other's time

Đừng lãng phí thời gian của nhau

deal with

(v) chú trọng, chăm lo/ giải quyết, xoay sở

bring down

hạ xuống

split the difference

thỏa hiệp

reluctant

(adj) miễn cưỡng, bất đắc dĩ

tentative offer

đề nghị tạm thời

compromise

sự thỏa hiệp

possibly

(adv) có lẽ, có thể, có thể chấp nhận được

turning over

mang lại

turnover rate

tỉ lệ nhảy việc

lucrative deal

thảo thuận hời to

condition

Khi negotiation, sử dụng cdk loại 2 để đàm phán mới có sức thuyết phục

demand

yêu cầu

under certain circumstances

trong một vài điều kiện nhất định

under no circumstances

Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không

direct mail

(n) thư quảng cáo

get to the point

đi thẳng vào vấn đề

Be clear and concise

rõ ràng và ngắn gọn

Sell benefits, not features

nói về lợi ích, không phải chức năng

use a conversational style

sử dụng phong cách nói chuyện phù hợp

Keep the language simple

dùng ngôn ngữ đơn giản

include guarantee

bao gồm bảo đảm

include testimonial

sản phẩm dùng thử

mailshot

#NAME?

without awareness

không có sự cho biết

without permission

khi chưa được cho phép

piss me off

làm tôi bực mình

switchboard

tổng đài