Các từ cùng trường nghĩa

Examiner

Giám thị

Judge

Quan toà

Referee

Trọng tài

Inspector

giám sát viên

Root

Rễ

Fruit

Quả

Seed

Hạt

Stem

Thân