Genetik ordlista

Antibiotikaresistens (Agarosgel)

Motståndskraft mot antibiotika

DNA-ligas

Enzym som bildar vätebindningar mellan de två DNA-strängarna

DNA-polymeras

Enzym som fogar samman nukleotider till en ny DNA-sträng med den andra DNA-strängen som mall.

Genmanipulation/modifiering

Att föra in nya gener i en levande organism eller att. på annat sätt förändra dess arvsanlag

Genterapi

innebär att man försöker ersätta en skadad gen genom att överföra en motsvarande frisk gen till den sjuka.

Gelelektrofores

är en metod för att separera molekyler genom användande av fenomenet att de rör sig med olika hastighet i en gel och under inverkan av ett elektriskt fält.

GMO

Genmodifierad organism

Klon

Individer, celler eller DNA-strängar som är genetiskt identiska

Kloning

Process där gener, celler eller individer förökas med hjälp av genteknik eller könlös förökning.

Xenotransplantation

Transplantation över artgränser

Genom

Arvsmassan, alla gener hos en individ

Gen

En bit av DNA som kodar för ett visst protein

Genbank

Förvaring AV celler från olika arter och raser för att försöka bevara en biologisk mångfald

Genkarta

visar genernas placering på kromosomerna

Genpool

Alla gener som finns representerade i en population

Genteknik

teknik för att flytta gener mellan organismer