Frans Bao3 et Bao5

l'atout

de troef

le cours de langue

de taalcursus

l'échange

de uitwisseling

l'entretien

het onderhoud , het gesprek

l'esprit d'équipe

de groepsgeest

le préjugé

het vooroordeel

le progrès

de vooruitgang

le quotidien

het dagelijkse leven

le séjour

het verblijf

l'aisance

de vlotheid

la confiance

het vertrouwen

les études

de studie

l'expérience

de ervaring

la formation

de opleiding

la lettre de motivation

de sollicitatiebrief

la maîtrise

de beheersing

la notion

de notie

l'opportunité

de kans

acquérir

verwerven

améliorer

verbeteren

décrocher

in de wacht slepen

emmener

meenemen

s'épanouir

zich ontplooien

faire face à

het hoofd bieden aan

gérer

omgaan met , beheren

s'investir

zich inzetten

obtenir

behalen

se rendre compte de

beseffen

rédiger

opstellen

autonome

zelfstandig

débrouillard

bijdehand

doué

sterk in

enrichissant

verrijkend

extraverti

extravert

linguistique

taal

mature

rijp voor personen

sociable

sociaal

spontané

spontaan

valorisé

gewaardeerd

être attiré par

aangetrokken worden door

parler couramment

vlot spreken

prendre du recul

afstand nemen

le conseil

de raad ( geving )

le consommateur

de consument

le défaut

het gebrek

l'entretien de vente

het verkoopsgesprek

l'astuce

het trucje

la bonne affaire

het koopje

la cible

de doelgroep , het doelwit

la contrefaçon

de namaak

la réduction

de korting

convenir

passen

dépenser

uitgeven

écouler

van de hand doen , verkopen

inciter à

aanzetten tot

marchander

onderhandelen over de prijs

négocier

onderhandelen

rembourser

terugbetalen

saisir

grijpen

se précipiter

zich haasten

se valoir

elkaar waard zijn

avantageux

voordelig

davantage

meer

incontournable

onontbeerlijk

nettement

duidelijk , sterk

performant

goed presterend , krachtig

puissant

krachtig

en connaissance de cause

met kennis van zaken

en rupture de stock

niet in voorraad

être dupe

zich laten beetnemen

faire faillite

failliet gaan

répondre à ses besoins

aan zijn / haar behoeften voldoen

résister à la tentation

aan de verleiding weerstaan

attendre qqn

wachten op iemand

un verre à eau

een waterglas

arrêter de

stoppen met iets

une lampe de poche

een zaklamp

jouer au ballon

met de bal spelen

un sac à dos

een rugzak

refuser de

weigeren te

un objet d'art

een kunstobject

finir de

eindigen met iets

Les Etats - Unis

de Verenigde Staten

finir par

eindigen met een reeks dingen te doen , tenslotte

Le Luxembourg

Luxemburg

à + ville / village

in + stad / dorp

La Suisse

Zwitserland

quelque chose + de + adj . au masculin

moois , iets groots ....

Le Canada

Canada

être impressionné par

onder de indruk zijn van

Le Brésil

Brazilië

un emploi chez une firme

een post bij een bedrijf

La Turquie

Turkije

commencer à

beginnen te

Les Pays - Bas

Nederland

commencer par

beginnen met de eerste van een reeks activiteiten

La Norvège

Noorwegen

être entouré de

omgeven zijn door

L'Islande

Ijsland

s'habituer à

wennen aan

La République slovaque

Slovakije

avoir marre de

genoeg hebben van

L'Espagne

Spanje

Le Chili

Chili

être jaloux de

jaloers zijn op

en automne , en été , en hiver

in + de seizoenen

L'Irlande

Ierland

au printemps

in + de seizoenen

L'Australie

Australië

être content de

tevreden zijn met

Le Danemark

Denemarken

nous sommes 2

wij zijn met 2

Le Royaume - Uni

het Verenigd Koninkrijk

La Corée du Sud

Zuid - Korea

il s'agit de

het gaat over

participer à

deelnemen aan

L'Amérique du Sud / du Nord

Zuid- / Noord - Amerika

réussir à faire quelque chose

ergens in slagen

Le Mexique

Mexico

être prêt à

klaar zijn om

La Grèce

Griekenland

l'enregistrement en ligne

online inchecken

Le Portugal

Portugal

le vol

de vlucht

La Finlande

Finland

un siège

de zitplaats

Le Japon

Japan

une carte d'embarquement

een boardingpass

La Suède

Zweden

monter à bord

aan boord gaan

L'Estonie

Estland

imprimer

printen

loin de

ver van

le comptoir

de balie

près de

dichtbij

déposer les bagages

de bagage afzetten

à droite de

rechts van

les bagages à main

de handbagage

à gauche de

links van

tenir compte de

rekening houden met

sur

op

s'intéresser à

zich interesseren voor

sous

onder

penser à

denken aan

après

na

avant

voor

avoir besoin de

iets nodig hebben

énerver quelqu'un

iemand op de zenuwen werken

à l'intérieur de

binnnen

écouter quelqu'un

naar iemand luisteren

à l'extérieur de

buiten

s'intéresser à

zich interesseren voor iets

devant

voor

discuter avec quelqu'un

met iemand discussiëren

derrière

achter

au pied de

aan de voet van

avoir de l'admiration pour quelqu'un

bewondering hebben voor iemand

avoir confiance en quelqu'un

vertrouwen hebben in iemand

au sommet de

op de top van

fair confiance à quelqu'un

vertrouwen stellen in iemand

en bas de

onderaan

en haut

bovenaan

autoriser qqn à faire qqch

iets aan iemand toestaan

réussir ( à ) un examen

slagen voor een examen

être obligé de

verplicht zijn om

il est interdit de

het is verboden om

essayer de

proberen om