Math Symbol

addition

cộng

subtraction

phép trừ

multiplication

phép nhân

division

phép chia

equals

dấu bằng

not equal

dấu khác

greater than

lớn hơn

less than

ít hơn

Great than or equal to

lớn hơn hoặc bằng

less than or equal to

nhỏ hơn hoặc bằng

percent

phần trăm

apporoximately

xấp xỉ

infinity

vô cực, vô tận

Parenthesis

dấu ngoặc đơn

brackets

Dấu ngoặc vuông