หลักนิเทศ บท2

การสื่อสารเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งและยากที่จะหลักเลี่ยงได้

It is everywhere

การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง

It is continuous

การสื่อสารเกี่ยวพันกับการสร้างและเข้าใจความหมายร่วมกัน

It is sharing of meaning

การสื่อสารประกอบไปด้วยสิ่งที่สามารถคาดเดาได้อยู่ร่วมอยู่ด้วย

It contains predictable elements

การสื่อสารเกิดขึ้นในระดับที่มากกว่า1ชั้น

It occurs more than one level

การสื่อสารเกิดขึ้นท่ามกลางความเท่าเทียมแะละความไม่เท่าเทียม

It occurs amongst both equals and unequals

การสื่อสารภายในตัวบุคคล

Intrapersonal communication

การสื่อสารระหว่างตัวบุคคล

Ineterpersonal commumnication

การสื่อสารที่มีประสบการณ์ร่วมกัน

Common experience

ภาษาสัญลักษณ์

Sign language

การสื่อสารภายในกลุ่ม

Group communication

การสื่อสารมวลชน

Mass communication

ไม่เป็นที่รู้จัก

Anonymous

มวลชน

Mass audience

การสื่อสารแบบมีวัจนะ

Verbal commumnication

การสื่อสารเชิงอวัจนะ

Non-verbal communication

การใช้เสียงที่ไม่ใช่ภาษาพูด

Paralanguage

การใช้ท่าทางภายนอก

Appearance

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

Cross-cultural communication

การสื่อสารระหว่างเชื่อชาติ

Interracial communication

การสื่อสารข้ามประเทศหรือระหว่างประเทศ

International communications

การสื่อสารแบบพหุภาคี

Multilateral

สมาคมการสื่อสารระหว่างประเทศ

International Commumnication Association

ระบบข้อมูลข่าวสาร

Information systems

การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและการพัฒนา

Intercultural and Development Communication

การสื่อสารสาธารณสุข

Health Communication

ปรัชญาของการสื่อสาร

Philosophy of communication

การสื่อสารและเทคโนโลยี

Communication and Technology

การสื่อสารประชานิยม

Popular Communication

การประชาสัมพันธ์

public relations

สตรีศึกษา

Feminist Scholarship

กฎหมายและนโยบายการสื่อสาร

Communication Law and Policy

ภาษาและปฎิกริยาโต้ตอบทางสังคม

Language and Social Interaction

การศึกษาสื่อทางการมองเห็น

Visual Studies

การศึกษาเฉพาะกลุ่มเพศที่สาม

Gay,Lesbian and Bisexual Studies

การสื่อสารระหว่างกลุ่ม

Intergroup Communication

วารสารศาสตร์

Journalism Studies

การสื่อสารชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อย

Ethnicity and Race in communication

การศึกษาเกมส์

Games Stubies