Czas przyszły - sekcja 3

he will never use them

on ich nigdy nie użyje

in that direction

w tamtym kierunku

we will register

zarejestrujemy się

to you

do ciebie

we will access his profile here

wejdziemy na jego profil tutaj

class

zajęcia, lekcja

from my computer

z mojego komputera

love will find a way

milość znajdzie sposób

I will let my daughter

pozwolę mojej córce

we will arrive in two hours

dojedziemy za dwie godziny

it will rain this Saturday

w tą sobotę będzie padało

the amount of water

ilość wody

this month we will have to attention

w tym miesiącu będziemy musieli uważać

value

wartość