งานชมรม🛤

คียอก (ค,ก)

ทีกึด (ท,ด)

นีอึน (น)

รีอึล (ร,ล)

มีอึม (ม)

พีอึบ (พ,บ)

ชีอึด (ช,จ)

ซีอด (ซ)

อีอึง (อ,ง)

ฮีอึด (ฮ)

ชี้อึด (ช่)

คีอึก (ค่)

ที้อึด (ท่)

พี้อึบ (พ่)

อา

ออ

ยา

ยอ

โอ

โย

อือ

อี

แอ

เอ

อู

ยู