159-160

recent stay

lưu trú gần đây

Exceptional Experience

trải nghiệm xuất sắc

rate

đánh giá.n

raffle

xổ số.n

complimentary-free-free of charge

miễn phí

purchase

mua

renew

gia hạn, làm mới

extend

(v) kéo dài, mở rộng

prize=award

giải thưởng

subcription

đăng kí.n