20idi eve p6

one's cup of tea

sở thích, gu của ai

Lost Cause

hết hy vọng

touch and go = be uncertain

bất định, không chắc chắn

hot air

bịm bợp, nói dối, phóng đại

as different as chalk and cheese

hoàn toàn khác nhau

be up to one's eyes/neck/ears in sth

#NAME?

hit the road

khởi hành

hit the headlines

phổ biến rộng rãi

from scratch

ngay từ đầu, đi từ con số 0

from the bottom/depths of my heart = very sincerely

chân thành, từ tận đáy lòng

out of order

hư hỏng

out of practice

không thực hành

out of the question

không thể xảy ra

out of place

lạc lõng

last but not least

Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng

pave the way for

mở đường cho

take it amiss

hiểu lầm

high and low = here and there

mọi nơi

the more the merrier

Càng đông càng vui

pull one's leg

trêu chọc ai