Expensive

costly

A2

exclusive

B2

unaffordable

C1

lavish

C2

criminally expensiveextravagant

C2 (đắt kinh khủng)C2 (đắt đỏ, xa hoa)