CME2 L5 北京的秋天天气最好

季节

season (jìjié)

春天

spring (chūntiān)

暖和

warm (nuǎnhuo)

夏天

summer (xiàtiān)

hot (rè)

打雷

Thunder (dǎléi)

秋天

autumn (qiūtiān)

凉快

cool and pleasant (liáng kuài)

冬天

winter (dōngtiān)

cold (lěng)

有时候

sometimes (yǒu shí hou)

常常

often (chángcháng)

又...又...

both...and...

又刮风又下雨

both windy and rainy

最高

highest (zuì gāo)

最低

lowest (zuì dī)