Modul 7

r Versicherungsberater

Tư vấn viên bảo hiểm

e Abschlussarbeit, e

Đồ án, luận văn tốt nghiệp

Schiesslos

Cái qq gì vậy

landen, ist gelandet

Hạ cánh

anlaufen, angelaugen

Bắt đầu

s Publikum, Publika

công chúng, khán giả

nämlich

cụ thể là, thực sự

stecken, hat gesteckt

cắm, nhét

verstecken

giấu, trốn, cất giấu

r Humor, e

Hài hước

e Action

Hành động

e Spannung, en

Sự kích thích, sự phấn khích

überreden

thuyết phục

auswählen, hat ausgewählt

lựa chọn