Lớp 4 - Unit 4 - Lesson 2

What a nice cake!

Chiếc bánh ngon quá!

When's your birthday?

Sinh nhật của bạn khi nào ?

It's on the...

Nó vào ngày...

January

(n): tháng một/tháng giêng

February

(n): tháng hai

March

tháng 3

April

tháng 4

May

tháng 5

June

tháng sáu

July

tháng 7

August

tháng 8

September

tháng 9

October

tháng 10

November

tháng 11

December

tháng 12

Let's play together.

Mình cùng chơi nhé

remember

(v) nhớ, ghi nhớ, nhớ lại