Easy Steps to Chinese 2.2

hái - also; too; as well

数学

shù xué -mathematic

体育

tǐ yù - physical education

美术

měi shù - art, fine arts

音乐

yīn yuè - music (sound + music)

nǎo - brain

电脑

diàn nǎo - computer; IT

mén - measure word for an academic course; door

科学

kē xué-science

历史

lì shǐ-history

地理

dì lǐ - geography

戏剧

xì jù - drama, play

有的

yǒu de - some of....

化学

huà xué - chemistry