BUSINESS 05082022 POST

director

giám đốc

deputy

phó giám đốc

vice director

phó giám đốc

general director

tổng giám đốc

chief executive officer

giám đốc điều hành

manager

quản lý

chief financial officer

giám đốc tài chính

chief information officer

giám đốc thông tin

the board of directors

hội đồng quản trị

founder

người sáng lập

head of department

trưởng phòng

deputy of department

phó trưởng phòng

supervisor

người giám sát

clerk

thư ký

representative

người đại diện

employee

nhân viên, người lao động

employer

chủ, người sử dụng lao động

trainee

người được đào tạo, thực tập sinh

trainer

người đào tạo