Y1T3 爷爷的农场 Grandpa's Farm

māo - cat

gǒu - dog

yú - fish

niú - cow; ox

yáng - sheep, goat

mǎ - horse

兔子

tù zi - rabbit

niǎo - bird

jī - chicken

yā - duck

zhū - pig

老鼠

lǎo shǔ - rat, mouse

青蛙

qīng wā - frog

喜欢

xǐ huān - to like

不喜欢

bù xǐ huān - don't like

wǒ - I, me

nǐ - you

yǒu - to have, got

没有

méi yǒu -- don't have

hé - and