Phần 2

Art

Nghệ thuật

homme politique

Chính trị gia

acteur/actrice

Nghệ sĩ

Dessert

Món tráng miệng

Le bord de

Ở bờ

grand homme/femme

Vĩ nhân

colline

Đồi

région

Vùng miền